Vyhľadať
Close this search box.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Povinne zverejňované informácie

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre ochranu oznamovateľov.

Účelom Smernice č. 2/2023 o podávaní a preverovaní oznámení protispoločenskej činnosti , ktoré vydalo mesto Komárno, je podrobnejšia úprava postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorým je Mesto Komárno a rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno.

Comorra Servis podľa § 10 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje

 • označenie zodpovednej osoby:
  • hlavný kontrolór mesta Komárno: Mgr. Miklós Csintalan
 • spôsoby podávania oznámení:
  • Oznámenie možno podať písomne alebo ústne do úradného záznamu.
  • Písomné oznámenie možno podať:
   • poštou na adresu: Hlavný kontrolór mesta Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
   • osobne do podateľne Mestského úradu Komárno, Nám. gen. Klapku, Komárno v uzatvorenej obálke s uvedením „do rúk hlavného kontrolóra – neotvárať“,
   • osobne priamo hlavnému kontrolórovi, na adrese Nám. gen. Klapku 1, Komárno,
   • elektronicky na e-mailovú adresu oznámenia@komarno.sk a to kedykoľvek 24 hodín denne.